Makale Kimliği : S700026862 / Son Değiştirilme Tarihi : 12.07.2018

Ekranýn üst ya da alt köþesinde yatay çizgi

Bu Makalede Yer Alan Geçerli Ürünler ve Kategoriler

Bu sorunu çözmek için gereken bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.

difficulty rating Difficulty rating:
Very Easy
time needed Time needed:
Not applicable

Bazý bileþenlerin modelleri ve üreticilerine baðlý olarak sýnýrlý sayýda VGN-CS1, CS2 ve CS3 Serisi modelde aþaðýdaki örnekte görüldüðü þekilde ekranýn üst ya da alt köþesinde yatay çizgiler oluþabilir:


Örnek 1


Örnek 2

Kendimizi kaliteye adamýþlýðýmýzýn bir parçasý olarak VAIO bilgisayarýnýn yukarýda bahsedilen nedenden dolayý onarýlmasýný talep eden her müþteri için, söz konusu modelin satýþ tarihinden itibaren takip eden ilk 6 yýl içerisindeki bu onarým bedelini Sony karþýlayacaktýr. Böyle bir durumda VAIO bilgisayarýnýz için servis ayarlamak üzere VAIO Destek ile iletiþime geçmenizi rica ederiz.